Česko-Slovenská ŠVK v didaktike informatiky

Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského Bratislava

Štatút

 1. Vyhlasovateľom konferencie je Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

 2. Konferencie sa môže zúčastniť každý študent (alebo kolektív študentov), ktorý je v čase prihlásenia na konferenciu študentom bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia vysokej školy v SR alebo ČR.

 3. Usporiadateľom konferencie, ktorá sa koná dňa 18. júna 2021 online, je Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

 4. Účastníci budú virtuálne online prezentovať svoju súťažnú prácu. V prípade neodkladných povinností v čase konania konferencie, je možná offline účasť - študenti zverejnia video s prezentáciou vopred. Záujem o takúto formu účasti študent vyjadrí v registračnom formulári.

 5. Odborné poroty vyberú najlepšie práce, ktoré budú ocenené.

 6. Konferencia prebieha v troch sekciách:
  • S1 - Edukačný softvér
  • S2 - Metodické práce
  • S3 - Výskumné práce

 7. Programový výbor ŠVK má právo prerozdeliť sekcie v závislosti na počte a zameraní prihlásených prác, prípadne niektorú sekciu zrušiť.

 8. Študenti sa na konferenciu prihlasujú prostredníctvom svojich fakúlt.
  Každá fakulta môže do každej sekcie vyslať najviac 2 práce.
  Výber prác môžu fakulty uskutočniť prostredníctvom fakultných súťaží ŠVK/ŠVOČ. Termíny a organizácia fakultných súťaží alebo iný spôsob výberu prác sú vecou jednotlivých fakúlt.

 9. Fakulty prihlásia študentov na konferenciu najneskôr do 31. mája 2021 prostredníctvom Zoznamu prihlásených prác spôsobom uvedeným v časti Prihlásenie prác.

 10. Študenti zašlú abstrakt práce, text práce a posudok školiteľa elektronickou formou. Okrem toho vyplnia registračný formulár. Termín pre vyplnenie registračného formulára je 31. máj 2021 a pre zaslanie práce (vrátane abstraktu a posudku) elektronickou formou je 31. máj 2021. Samotná práca, abstrakt a posudok musia byť napísané slovensky, česky alebo anglicky.

 11. Súťažné práce budú hodnotené podľa nasledujúcich kritérií:
  • pôvodnosť výsledkov a prínos práce pre oblasť vyučovania informatiky,
  • zaradenie práce do domáceho, prípadne svetového kontextu,
  • celkové spracovanie práce,
  • prednes prezentácie o práci a reakcie na prípadné otázky.

 12. Výsledky budú zverejnené na webovej stránke konferencie. O spôsobe odovzdania cien budú študenti informovaní elektronicky.
Bratislava, 20. apríla 2021