Česko-Slovenská ŠVK v didaktike informatiky

Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského Bratislava

Prihlásenie prác - do 31. mája

 1. Zoznam prihlásených prác musí obsahovať:
  • názov práce,
  • meno a e-mail autora (autorov),
  • sekcia, do ktorej je práca prihlásená,
  • e-mailový kontakt na vedúceho práce.
  Fakulty (pedagóg poverený výberom prác) musia poslať zoznam elektronicky na adresu jaskova@fmph.uniba.sk najneskôr do 31. mája 2021 Môžete použiť súbor zoznam_prac.xlsx, ktorý si stiahnete a doplníte do neho svoje údaje.

 2. Abstrakt v rozsahu maximálne jednej strany A5 obsahuje iba vlastný text (nie mená autorov, názov práce, či školu/fakultu). Je v ňom okrem iného sformulovaný vlastný prínos autora, prípadne vzťah k diplomovej, či inej práci alebo k prácam podaným do iných súťaží podobného charakteru. Autor ho nahrá podľa inštrukcií, ktoré mu prídu e-mailom najneskôr do 31. mája 2021.

 3. Titulná strana práce musí výslovne vyjadrovať, že se jedná o prácu na konferenciu ČS ŠVK DI 2021. Elektronicky zaslaná verzia práce musí byť vo formáte PDF. Autor ju nahrá podľa inštrukcií, ktoré mu prídu e-mailom najneskôr do 31. mája 2021.

 4. K práci musí byť vyhotovený posudok vedúceho práce alebo iného vedecko-pedagogického pracovníka školy. V posudku má byť okrem iného presne vymedzený prínos autora (autorov). Posudok musí zaslať autor elektronickou formou najneskôr do 31. mája 2021 vo formáte PDF, alebo JPEG (podľa inštrukcií, ktoré mu prídu e-mailom).